Voorwaarden & Cookie beleid

Impressum

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud
Henkell Freixenet Nederland B.V.

Laan van Vredenoord 17b
2289 DA Rijswijk
Telefoon: 070 369 16 38
E-Mail: Info@iheartwines.nl

Statutaire zetel

Zetel van de maatschappij
Kamer van koophandel ’s Gravenhage: 51367572

Directie

Cédric Rausch
Patricia de Muynck

Copyright/auteursrecht

Copyright 2020 Henkell Freixenet Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website van Henkell Freixenet Nederland B.V. (teksten, foto’s, grafisch materiaal, bestanden, lay-out, verordeningen, e.a.) is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze wettelijke bescherming strekt zich ook uit tot databanken en soortgelijke voorzieningen. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor internetgebruik binnen de wettelijke bepalingen. Het vermenigvuldigen, verspreiden, hergebruiken, overnemen, opslaan, wijzigen, gebruiken of op een andere manier toegankelijk maken voor derden buiten de grenzen van het auteursrecht is alleen mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Henkell Freixenet Nederland B.V. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Handelsmerken, productuitvoeringen, logo’s

Handelsmerken, productuitvoeringen, (bedrijfs-) logo’s en afbeeldingen die op deze site zijn opgenomen vallen onder het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten ten gunste van Henkell Freixenet Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en mogen onder geen beding door gebruikers van deze website worden gebruikt voor eigen doeleinden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met veel zorg samengesteld en wordt voortdurend onderhouden en geactualiseerd. Voor de juistheid, volledigheid of de actualiteit van de inhoud wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard. Henkell Freixenet Nederland B.V. stelt de informatie zonder garantie ter beschikking en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, voor de inhoud daarvan. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade die direct of indirect door gebruik van deze website of de inhoud daarvan is ontstaan, mits deze niet met opzet of grove nalatigheid door Henkell Freixenet Nederland B.V. werd veroorzaakt.

Links naar andere websites

De website van Henkell Freixenet Nederland B.V. kan links (verwijzingen) naar websites bevatten die door derde partijen worden onderhouden. Henkell Freixenet Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.

Privacy reglement

Henkell Freixenet Nederland B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. We hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, en werken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij zullen op onze website geen persoonlijke gegevens zonder uw toestemming verzamelen. U beslist zelf welke persoonlijke gegevens u ons bijvoorbeeld in het kader van een enquête, registratie of prijsvraag e.d. verstrekt. De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij over het algemeen om uw vragen te beantwoorden, uw opdrachten af te handelen of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Voor het onderhoud van de klantrelaties kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren, gebruiken of ter beschikking stellen aan een van onze dochterondernemingen om u beter van dienst te kunnen zijn, om onze producten te verbeteren of om u te informeren over onze aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens worden voor zover noodzakelijk uitsluitend ten behoeve van klantbeheer, marketing of marktonderzoek doeleinden gebruikt. Vanzelfsprekend zullen wij het respecteren, indien u ons uw persoonsgegevens niet beschikbaar wilt stellen ter ondersteuning van onze klantrelatie en ons dit per e-mail of schriftelijk laat weten. In ieder geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, in de publiciteit brengen of anderszins afstaan. Onze medewerkers en bureaus zijn door ons verplicht de geheimhouding en bescherming van uw privésfeer en persoonlijke gegevens in acht te nemen.

In het kader van de technische administratie hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen opzettelijke of toevallige manipulatie, toegang door onbevoegden, verlies, vernietiging of wijziging. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen.

Automatisch vergaarde niet persoonlijke informatie

Als u onze internetsite opent, worden soms automatisch, d.w.z. niet door registratie, gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld het soort webbrowser, aantal bezoeken, gemiddelde verblijfsduur, bezochte pagina’s, domeinnaam van uw internet, e.a. Het gaat hierbij om informatie die niet kan worden teruggevoerd naar u als persoon. Deze niet-persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid van onze website nog beter af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst (“cookies”)

Wanneer u één van onze websites bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan in de vorm van een “cookie”. Deze informatie dient ertoe dat wij u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch (zonder persoonsgerichte informatie) herkennen en uw voorkeuren kunnen volgen, zodat wij de website optimaal aan uw persoonlijke behoeften kunnen aanpassen. Indien u liever geen cookies op uw computer wilt toelaten, kunt u via uw internetbrowser cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Kinderen

Henkell Freixenet Nederland B.V. adviseert ouders en toezichthoudende personen met klem aan kinderen uit te leggen hoe ze veilig en verantwoord moeten omgaan met persoonlijke gegevens op het internet. Het is raadzaam kinderen zonder toestemming van de ouders of van toezichthoudende personen, geen persoonsgebonden gegevens aan ons te laten toesturen.  Henkell Freixenet Nederland B.V. verklaart hiermee, niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen te verzamelen of in enigerlei vorm te gebruiken. Henkell Freixenet Nederland B.V.  doet zijn uiterste best om met de opmaak van de website en de aldaar gepresenteerde producten niet doelgericht kinderen aan te spreken.

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de privacy policy van onze website, of als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien of updaten, kunt u op elk gewenst moment per e-mail of schriftelijk contact opnemen.

 

Ben jij 18 jaar of ouder?

Vul je geboortedatum in om toegang te krijgen tot de website.